Utvikling

Rosendalsveko 2023

Årets Rosendalsveko ble arrangert 8.-9. august ved Folgefonnsenteret med temaet "Natur og Klima".

Andreas Skogseth
12.10.23

Naturverdi som innsatsfaktor

Reiselivet var også i år en del av Rosendalsveko, og årets tema ble aktualisert gjennom sommeren 2023, der vi opplevde ekstraordinært ekstremvær både i Norge og i utlandet, betydelige skift i reiselivs-strømmen fra Middelhavet mot nord, og flere tilfeller av dårlig kontrollerte cruiseanløp langs Norskekysten.

Det forventes en betydelig økning i turisme til Hardanger i årene som kommer, spesielt når det asiatiske markedet gjenopptar reiseaktiviteten som før pandemien. Overordnet besøksforvaltning vil være nødvendig for å styre og tilrettelegge trafikken. Det er imidlertid høyst usikkert hvordan dette skal finansieres og organiseres (noe det ferske statsbudsjettet bekrefter).

UNESCO-fjordene vil være stengt fra 2026, og anløp til andre fjorder og destinasjoner vil i stor grad bli regulert på kommunenivå. En rekke innspill til Reisemål NOU 2023:10 uttrykker bekymring på dette punktet. Urørt natur og unike naturopplevelser er Norges fremste konkurransefortrinn for en eksportrettet reiselivsnæring. Om dette blir hensyntatt ved arealplanlegging, over-turisme til sårbare destinasjoner, vindmølleparker og andre arealkrevende næringer på land og sjø er spørsmål som ble reist av flere under konferansen.

Med dette som bakteppe var det naturlig nok temaer som naturrisiko og besøksforvaltning som sto i fokus under reiselivssesjonen. Sentrale spørsmål som ble adressert var:

  • Forvalter vi naturverdiene som en kritisk innsatsfaktor for reiselivsnæringen?
  • Hvilke konsekvenser har tap av natur for kommuner og næringsliv så vel som Norge som turistnasjon?
  • Hvordan skaper vi bærekraftig vekst i norsk reiseliv?

Over 90% av gjestene som besøker regionen oppgir naturopplevelser og de mange naturikonene i Hardanger som hovedgrunn til å reise dit (Menon, 2019). Sentrale utfordringer for reiselivsnæringen fremover vil være hvordan man forvalter naturen som en kritisk innsatsfaktor for reiselivet, samtidig som man tar hensyn til andre næringer og lokale forhold. Er det mulig å kvantifisere dette?

Norsk reiseliv må i større grad ta lederrollen for sin egen eksistens og utvikling i årene fremover. Problemene er allerede aktualisert, og det mangler nasjonal oppfølgning. Hvilken type turisme ønsker vi, og hvordan skal vi realisere dette? Sentralt for Visit Hardangerfjord står lokal verdiskapning, bærekraftig forvaltning av naturverdiene, og sterke lokalsamfunn.

Vi hadde samlet et sterkt team til sesjonene og paneldebatten:

  • Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved NHH og leder for Naturrisikoutvalget. Om Naturrisikoutvalget med fokus på norsk reiseliv.
  • Helen Ødven, leder for Bergen og Hordaland turlag DNT. Om bærekraftig reiseliv og grønne energiløsninger.
  • Arild Molstad, forfatter og reiselivsekspert. Om tidspresset som fremdriften med en grønnere turisme er under og om Havpanelets turismerapport.
  • Roald Aga Haug, ordfører i Ullensvang kommune, deltok i paneldebatten.

Andreas Skogseth, leder for Visit Hardangerfjord, modererte debatten.

Aksel Mjøs
Helen Ødven
Arild Molstad
Paneldebatt, Reiseliv, Rosendalsveko 2023
Last ned

Andre innlegg